កាបូណាតជញ្ជាំងណាណូប៊ូប, កាបូន Nanotubes, កាបូនិកជញ្ជាំងទ្វេណាណូប៊ូប, Nanoparticles, Nanopowder, ស៊ីលីខនណាណូផតថល, អ៊ីដ្រូស៊ីលីកាម្សៅ, Nanoparticles ស្ពាន់ 20nm, ផ្លាទីនកាតាលីករ, Antimony ដូដូអុកសំណប៉ាហាំង (អាតូ), កាបោនណៅតុងជញ្ជាំងតែមួយ, ស្វាយតានីញ៉ូមអុកស៊ីដន, តាតតាលីម Pentoxide, Nanoparticles អុកស៊ីដទុងស្តែនលឿង, ម្សៅបូរុន, ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត, នីកែលណុបផតថល ១០០nm, Nanoparticles ស្ពាន់ ៨០០nm, ម្សៅស័ង្កសីណាណូ, 80-100nm Cesium Tungsten Oxide Nanoparticles, ត្បូងទទឹមណាណូប៉ាតដូស, Tio2 ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត Rutile ថ្នាក់ទី, Nanoparticles អុកស៊ីដដែក, 70nm Tantalum Nanoparticles, ម្សៅហ្វា, 100-200nm អុកស៊ីដដែកម៉ាញេទិក Nanoparticles, ណាណូហ្សីន, ដែកណាណូផូផូល, ឧស្សាហកម្មថ្នាក់ទី Mwcnt, តម្លៃម្សៅ Iridium, ថ្នាំប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មឌីត្រូថុនអុកស៊ីដអូតូ, 100-200nm ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីតឌីណុកឌីណុកឌីណុល, តម្លៃម្សៅ Tin, ម្សៅរ៉ូដ្យូម, ម្សៅអ៊ីណូណូណូ, អរម៉ូនបូរុន, ខៀវតានីនអុកស៊ីដ Nanoparticles, Cooh មុខងារ Mwcnts, ១០០-២០០nm ស្ព័រស៊ីលីខនណានផតថល, Nano ប្រាក់ថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច, ១០០-០០nm ដែកអុកស៊ីដ Nanoparticles, 30-50nm ទង់ដែងអុកស៊ីដ Nanoparticles, ផ្លាទីន Nanoparticles 20nm, ម្សៅណាណូ Alumina, Mwcnt, អ៊ីដ្រូហ្វីបស៊ីលីកា, ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយកាបោនណោតបាសតែមួយជញ្ជាំង, ម្សៅសំណប៉ាហាំង, Indium Oxide Nanoparticles, ប៊ីសមុតអុកស៊ីដណានផតថល, ម្សៅសណ្តែក, 100-200nm Cesium Tungsten Oxide Nanoparticles, 100-200nm អាម៉ូញ៉ូស៊ីលីណូលីនផូផូល, Nanoparticles ស្ពាន់, ណាណូម្សៅស៊ីលីកុន, ណាណូផតថល, Boron Nanoparticles, ស័ង្កសី Nanoparticles 70nm, Nanoparticles ស្ពាន់ 70nm, 2nm 1-2um 91% តែមួយបែកខ្ចាត់ខ្ចាយកាបោនណៅណាប៊ូបប្រេង, អាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីដ Nanoparticles, 100-200nm Cobalt Nanoparticles, Nannarticles អុកស៊ីដ 20nm, Nanoparticles ស្ពាន់ 40nm, កាបូណាតជញ្ជាំងកាបូណាតណុបប៊ុល ៦០-១០០nm, អាណាតាស្យូមឌីអុកស៊ីតឌីអុកស៊ីត, Nickel Nanoparticles, ម្សៅអុកស៊ីដអុកស៊ីដ, កាបូនជញ្ជាំងតែមួយខ្លីកាបោនណុនភូ, ម្សៅផ្លាទីន, កាបូនជញ្ជាំងតែមួយណុនណុយ, នីកែលណុបផតថល ២០ ន, ម្សៅណាណូទុងស្តាន, ≤១០nm អាណាតាស្យូមឌីអុកស៊ីតឌីណុកឌីណាណូប៉ូតាស្យូស, ស៊ីលីកុនឌីអុកស៊ីត Nanoparticles, អាល់ហ្វា 200nm អាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីត Nanoparticles, ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រាក់ណាណូ, សំរិទ្ធស្យូមថុងស្តាន, Nanoparticles ប្រាក់ 500nm, ណាណូហ្គាម៉ាអាម៉ាមីណា, ប្រវែង ៥-២០um -Chh Nanotubes មានជញ្ជាំងច្រើនមានមុខងារ, ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយទឹកកាបោនណុនប៊ូស, កាបូនណាតណុលពៅ, Nannartarticles 70nm, ២-៥nm ១-២um ៩១% កាបូនិកកាបូណាតណុតបូត, ម្សៅស្ពាន់នីក, ៣០-៥០nm ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត Nanoparticles, 300-500nm អាម៉ូញ៉ូស៊ីលីណូលីនផូល, Nanotubes កាបូនដែលមានជញ្ជាំង ៣០-៦០nm, Tin Nanoparticles, អេហ្សណាណាប៉ូតាស, ការបំបែកទឹកកាបូនតែមួយណាណូប៊ូប, ប្រាក់ណូយ, ការបែកខ្ញែក, Nanoparticles ដែកដ៏មានតម្លៃ, ម្សៅ Mwcnt, ម្សៅអុកស៊ីដក្រហម, Nanotubes កាបូនដែលមានជញ្ជាំងទំហំ ៨-២០nm, ម្សៅអុកស៊ីដដែក Fe3o4, Germanium Nanoparticles, Zirconium អុកស៊ីដ Nanoparticles, ណាន់ស៊ីអុកស៊ីដ Nanoparticles, អាល់ហ្វា 500nm អាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីដ Nanoparticles, អុកស៊ីដដែកម៉ាញ៉េទិច ៣០-៥០nm, តំលៃម្សៅណាណូ, វ៉ាន់ដ្យូមអុកស៊ីត Nanoparticles, នីកែលណុបផតថល ៤០ ន, 2-5nm 5-20um 91% កាបូនិកកាបូណាតណុតបូ, ៩៩,៩% កូឡាជែន, Germanium Nanopowder, ម្សៅនីកែល, ម្សៅម្សៅ, ស័ង្កសីអុកស៊ីត Nanoparticles, Nanoparticles ស្ពាន់អុកស៊ីដ, សំណប៉ាហាំងអុកស៊ីត Nanoparticles, ម្សៅស៊ីលីកុន, អាល់ហ្វា ១-២um អាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីដ Nanoparticles, 1-2um Cobalt Nanoparticles, កាបូន Nanotubes សម្រាប់លក់, ម្សៅខ្មៅអុកស៊ីដដែក, ណាណូស្ពាន់, Yttria ស្ថេរភាព Zirconium អុកស៊ីដ, Mwcnts នីកូលកូ, រ៉េតថេននីណាប៉ូតថេន, ខុនណូណូស្ពាន់ណាណូ, ស័ង្កសី Nanoparticles, ស្ពាន់ម្សៅ, ម្សៅមីញ៉ូមស្ពាន់, អាតូ, ម្សៅស៊ីណូណូ, តម្លៃកាតាលីករប៉ាឡាដ្យូម, 2nm 1-2um 91% កាបូនិកជញ្ជាំងតែមួយណាណូប៊ូប, ម្សៅអាលីលីនស៊ីលីលីន, ម្សៅស្ពាន់អុកស៊ីដ, Nanotubes កាបូនជញ្ជាំង ២០-៣០ ម, ម្សៅ Cesium Tungsten សំរិទ្ធណាណូ, ម្សៅមាសណាណូ, ម្សៅប្រាក់ណាណូ, រ៉ូទីនឌីអុកស៊ីតឌីអុកស៊ីតឌីអុកស៊ីត, អឹមស៊ីនថូខូ, ម្សៅប៉ាឡាដ្យូម, តម្លៃប្រាក់ណូយ, Nanumarticles ប្រាក់ ១-២um, Nanoparticles ដែក, ម្សៅ Germanium, ម្សៅ Cobalt, 1-3um Zirconium Oxide Nanoparticles, តង់ស៊ីនអុកស៊ីដ Nanoparticles, ណាណូមាស, ម្សៅអុកស៊ីដពែង, ទីតានីញ៉ូមឌីអុកស៊ីត Rutile Tio2, ម្សៅណាណូប្រាក់ម្សៅណាណូ, ម្សៅ Cesium Tungsten Oxide, Tin Oxide Sno2, ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ Cnt, តាតតាលីមអុកស៊ីដណាណូ, កំដៅអ៊ីសូឡង់ Antimony ដូដូអុកសំណប៉ាហាំងអូតូ, ហ្គាម៉ាម៉ា ២០-៣០nm អាលុយមីញ៉ូមអុកស៊ីដ Nanoparticles, អុកស៊ីដអុកស៊ីដ Nanoparticles 30-50nm, ១០០-២០០nm វ៉ាន់ដ្យូមអុកស៊ីដ Nanoparticles, 50nm Ito Indium Tin Oxide, Nanoparticles អុកស៊ីដម៉ាញេទិក, 100-200nm Tantalum Oxide Nanoparticles, ម្សៅដែកណាណូ, អូបានដំណើរការ Mwcnts, ម្សៅអុកស៊ីដ្យូមអុកស៊ីដ, Germanium Nanoparticle, ណាណូប៊ីសមុតអុកស៊ីដ, ម្សៅអុកស៊ីតកម្មវ៉ាន់ដ្យូម, ម្សៅដែកអាឡឺម៉ង់, កាបូនជញ្ជាំងទ្វេណុនណុនគូប, ប្រាក់ Nanopowder, Nanoparticles ប្រាក់ 80nm, Nanoparticles អុកស៊ីដដែក, ម្សៅស៊ីលីកុនដែក, ម្សៅអាម៉ូញ៉ូមបូរុន, ម្សៅតានីនអុកស៊ីដពណ៌ស្វាយ, 80-100nm Zirconium អុកស៊ីដ Nanoparticles, ម្សៅទង់ដែងសុទ្ធ, Nanoparticles អុកស៊ីដដែក 20-30nm, ម្សៅអុកស៊ីដ Indium Tin Oxide, ផ្លាទីន Nanoparticles, ម្សៅ Zirconia, 80-100nm ស្វ៊ែរស៊ីលីខនណាណូផតថល, ម្សៅណាណូអាហ្សូ, រ៉ូដ្យូមកាតាលីករ, 30-50nm Germanium Nanoparticles, ម្សៅរ៉ូទីន, ម្សៅប្រាក់សុទ្ធ, ម្សៅស៊ីលីកុនស៊ីលីកុន, ម្សៅបូរុនណាណូ, 20-30nm ស័ង្កសីអុកស៊ីដ Nanoparticles, ម្សៅស្ពាន់ Superfine, Ag ម្សៅ, Nanoparticles ស្ពាន់ 500nm, ណាណូទិនអុកស៊ីដ, សារធាតុក្រហមអុកស៊ីដជាតិដែក, Nanoparticles ស្ពាន់ ៣០០nm, ម្សៅអុកស៊ីដខ្មៅ, ម្សៅអេហ្សូ,